top of page

Privacy Reglement

Wie zijn wij?

De Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet (de Academie) is opgericht in 1968 door een aantal uitvoerende kunstenaars uit Nunspeet en opgezet als een werkplaats voor beeldende kunst. De Academie is een geheel zelfstandige stichting met een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en de bewaking van de exploitatie. Kernwoorden in de filosofie van de Academie zijn: “vakkundige begeleiding” en “voor iedereen toegankelijk”.

Onze contactgegevens zijn:

 • Postadres: Stationslaan 28, 8071 CM Nunspeet

 • Telefoon : 0341-261216

 • E-mail : info @ vrijeacdemienunspeet.nl

 • Website : www.vrijeacademienunspeet.nl

Waarom dit reglement?

Wij zijn er voor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy reglement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit reglement nog vragen, neem dan contact met ons op.

 

1. Soorten gegevens

Wij verwerken (wanneer relevant) de volgende gegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd en e-mailadres.

 • Indien wettelijk verplicht (belastingdienst) vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs.

   

2. Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in het cursistenbestand ten behoeve van administratieve doeleinden binnen de Academie. Vanuit het cursistenbestand worden de volgende administratieve handelingen verricht:

 • Het opmaken, verzenden en verwerken van facturen.

 • Het beheren en uitbreiden van ons cursistenbestand.

 • Het bijhouden van lesgroep gegevens ten behoeve van de docent.

 • Het maken van een presentielijst ten behoeve van de docent.

 • Het maken van een intekenlijst ten behoeve van een inschrijving van de cursist voor een bepaalde activiteit binnen de Academie.

 • Het versturen van nieuwsbrieven. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden op de website van de Academie.

 • Informatie om cursisten te informeren over bepaalde activiteiten binnen de Academie.

 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotionele activiteiten om een relatie met een (potentiële) cursist tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

Tevens verwerken we persoonsgegevens van vrijwilligers, ZZP'ers, directie en bestuursleden:

 • Voor het opmaken van een lijst met persoonsgegevens van vrijwilligers ten behoeve van de bereikbaarheid van de vrijwilligers.

 • Voor het opmaken van een lijst met persoonsgegevens van directie, docenten en bestuursleden ten behoeve van communicatieve doeleinden.

 • Aan cursisten wordt middels het inschrijfformulier toestemming gevraagd deze persoonsgegevens te mogen gebruiken. U heeft het recht uw gegevens in te zien en aan te (laten) passen. De overige hierboven genoemde personen doen dit middels een overeenkomst voor het verlenen van diensten.

 

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 

 

 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld het uitnodigen voor het bijwonen van een lezing). Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

 • Voor de behartiging van onze rechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van de Academie. Onze belangen betreffen o.a. de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van ons cursistenbestand via online- of direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Deze gegevens bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van uw inschrijving.

 • Bij uitschrijving bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn die voor de Academie geldt.

 

 

5. Beveiliging van uw gegevens

De Academie heeft adequate en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Voor de uitvoering van onze financiële administratie verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:

 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.

 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals de beheerder van de website.

   

7. Website

Bezoek

Op de website van de Academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals van de meest geraadpleegde pagina’s. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De website is zo ingesteld dat de IP-adresgegevens door Google geanonimiseerd worden.
De Academie heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de website worden 14 maanden bewaard. Het doel van deze statistieken is om de website waar nodig te verbeteren. De Academie kan de gegevens ook gebruiken om betere informatie op de website te zetten. Op deze manier kan de Academie de informatie over de dienstverlening aan de cursisten aanpassen.
Op de website staat een formulier om contact te leggen met de Academie. De inhoud van een bericht, via de website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Gebruik Cookies

De Academie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies van Google en WIX die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Links naar andere websites

Op de website van de Academie staan enkele links naar websites van andere partijen. De Academie draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij.

8. Wijzigingen van het privacy reglement

Het kan voorkomen dat dit privacy reglement wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het meest actuele reglement vindt u op de website van de Academie.

9. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als cursist? Neem dan contact op met de directeur van de Academie via tel.nr. 0341-261216.

bottom of page