top of page

OVER DE VRIJE ACADEMIE NUNSPEET

WAAR STAAT DE VRIJE ACADEMIE VOOR

De Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet (De Academie) is opgericht in 1968 door een aantal uitvoerend kunstenaars uit Nunspeet en opgezet als een werkplaats voor beeldende kunst.
Vooral rond de eerste helft van de 20ste eeuw was de omringende natuur voor menig kunstenaar een ware inspiratiebron.

Facebook gebouw.jpg

Toen de toeloop van kunstenaars - mede door de ontwikkelingen in de moderne kunst - naar dit gebied minder werd, besloot een aantal van hen een “kunstschool” voor volwassenen op te richten, om zo meer mensen te interesseren voor de schone kunsten. Deze school vond onderdak in de “oude” school aan de Stationslaan. Jaarlijks zijn er bij de Vrije Academie Nunspeet ruim 300 mensen die kunstzinnige aanleg actief ontwikkelen. Onder leiding van ervaren uitvoerende kunstenaars-docenten.

​De Vrije Academie staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Hoewel de Academie sinds 1968 een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt, is een aantal zaken nog steeds hetzelfde. De Academie is een geheel zelfstandige stichting met een bestuur dat verantwoordelijk is voor de bewaking van de exploitatie. Er is een staf voor de coördinerende taken die zorgdraagt voor de uitvoering van besluiten en het dagelijks reilen en zeilen. Verder is gelijk gebleven dat de deelnemers worden begeleid door ervaren docenten die zelf ook uitvoerend kunstenaar zijn. Deze docenten dienen een eerstegraads bevoegdheid of een didactische aantekening te hebben behaald.

De Academie bestond in 2018 vijftig jaar. Sinds het begin van de 21ste eeuw wordt ook met kinderen en jongeren gewerkt. Voor deze laatste groepen zijn er speciale cursussen en voor scholen worden programma’s op maat geleverd, gedeeltelijk in samenwerking met het Noord-Veluws Museum.

VAKKUNDIGE BEGELEIDING EN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

Kernwoorden in de filosofie van de Academie zijn: “vakkundige begeleiding” en “voor iedereen toegankelijk”.
De Academie stelt zich het volgende ten doel:
Degenen die zich willen bekwamen, vooral in de beeldende vormgeving, zodanig te begeleiden en gelegenheid tot vorming te bieden dat zij:

  • De eigen creatieve mogelijkheden ontdekken, activeren en ontwikkelen

  • Een goede kennis en beheersing verwerven van technieken in de door hen gekozen richting(en)

  • Inzicht verwerven in de ontwikkeling van de kunsten, cultuur en samenleving

  • Het vermogen ontwikkelen om te komen tot een eigen visie, waarin men tot afgewogen keuzes kan komen in het eigen werk

  • m.b.t. vorm en inhoud in staat zijn om na de nodige begeleiding zelfstandig beeldend te kunnen werken.

De Academie biedt hiervoor activiteiten aan in een creatief klimaat, waarin zowel actieve als reflectieve kunstzinnige vorming samengaan.
De Academie heeft hiervoor een jaarprogramma met opleidingen, zowel overdag als in de avonduren. Daarnaast biedt de Academie de gelegenheid tot het volgen van diverse korte cursussen, workshops en lezingen over tal van kunstonderwerpen.
Er worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden op een vijftal disciplines binnen de beeldende kunsten, te weten: tekenen, grafische technieken, schilderen, beeldhouwen en kunst ruimtelijk. Docenten wordt gevraagd voor de geboden technieken een gefundeerd begeleidingsprogramma te ontwikkelen vanuit de richtlijnen uit het Raamwerk Opleidingen Vrije Academie Nunspeet.
​Elke jaarperiode wordt afgesloten met een overzichtstentoonstelling van geselecteerde werkstukken van alle studenten.

TOELATING

Zoals uit de doelstellingen blijkt, wil de Academie deelname voor iedereen mogelijk maken. Daarom worden geen toelatingseisen gehanteerd. Wel dienen nieuwe studenten het “Voorbereidend Jaar” te doorlopen, tenzij bij opgave een zodanige ervaring kan worden aangetoond (o.a. door werkbeoordeling) dat rechtstreekse deelname aan vervolgopleidingen haalbaar is.

OPBOUW EN DUUR VAN DE OPLEIDING

De gemiddeld benodigde duur van de opleiding is afhankelijk van persoonlijke aanpak, inzet en motivatie van de student en van reeds aanwezige ervaring en de instroom in het vervolg niveau. Het opleidingstraject van De Academie bestaat uit drie niveaus:

  • Basisopleiding: 1 jaar

  • Niveau A (beginners): 2 tot 3 jaar (nadruk op technische vaardigheden)

  • Niveau B (gevorderden): 2 tot 3 jaar (nadruk op artistieke ontwikkeling).

Opmerking: verandering van niveau betekent doorgaans ook verandering van groep en docent.
Na afronding van de opleiding met een certificaat is het mogelijk in open ateliers te werken of een masterclass te volgen.

SAMENSTELLING GROEPEN

Er wordt in lesgroepen gewerkt. Naast het groepsgerichte programma is er veel ruimte voor differentiatie en individuele begeleiding. Hierdoor kent de Academie geen echte jaargroepen waar iedereen "even ver" is.

DOCENTEN EN PROGRAMMA

De Stichting komt met ervaren, zelfstandig werkende, kunstenaars overeen om een groep studenten te begeleiden. Zij dienen in het bezit te zijn van een pedagogische/didactische aantekening, c.q. eerstegraads lesbevoegdheid of aantoonbare vakbekwaamheid.
In het kader van de doelstellingen van de Academie stelt de docent een programma voor de betreffende groep(en) samen. Dit programma wordt tijdens de eerste les uitgereikt en besproken. Voor bijzondere projecten en lezingen kunstbeschouwing worden daarnaast ook andere deskundigen als gastdocent uitgenodigd.
In verband met de kwaliteitsbewaking vindt jaarlijks een docenten- en opleidingsevaluatie plaats aan de hand van een vragenlijst, ingevuld door de studenten.

HUISHOUDELIJKE ZAKEN

Bibliotheek

Boeken, tijdschriften en ander documentatiemateriaal over beeldende vorming, technieken en kunstgeschiedenis staan ter beschikking als informatiebron. Deze kunnen te allen tijde worden ingezien.

Website

Op de bladzijden ‘Welkom’ en 'Nieuws' treft u het laatste nieuws over de Academie, de opleidingen en activiteiten. Docenten en studenten kunnen kopij in de vorm van nieuws, verslagen van projecten, excursies, ruilobjecten, enz. digitaal aanleveren of via de ideeënbus naast de deur van het kantoor inleveren.

Periodiek verschijnt er ook een nieuwsbrief.

Koffiekamer

U zult ervaren dat in de koffiekamer een gezellige en artistieke sfeer heerst. De wanden van de koffiekamer staan ter beschikking voor het tonen van werk van cursisten. U kunt zich hier even ontspannen, gezellig bijpraten of informatie doornemen onder het genot van een kopje koffie of een drankje.

Rookverbod

Er mag in het gebouw van de Academie niet gerookt worden. Rokers dienen zich naar buiten te begeven naar de daarvoor bestemde plaatsen.

Bereikbaarheid

De Academie is gevestigd in het gemeentelijk monument “De Oude School” aan de Stationslaan 28 in Nunspeet. Dit is in het dorpscentrum, ongeveer 500 meter van NS-station en bushaltes.
(Post)adres:          Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet
                                Stationslaan 28, 8071 CM Nunspeet
Telefoon:               0341-261216
E-mail:                  info at vrijeacademienunspeet.nl (om ongewenste berichten te voorkomen is @ vertaald in at)
Website:                www.vrijeacademienunspeet.nl

Verhindering bij lessen

Indien u verhinderd bent een les bij te wonen, dient u zich af te melden bij de docent via mail of telefoon (zie lesrooster).

KLACHTENPROCEDURE

Indien een student klachten heeft ten aanzien van een beoordeling, eindcertificaat onderdeel, of een klacht van enige andere aard, kan hij/zij hiervan direct melding doen aan de directeur van de Academie. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Binnen vier weken krijgt de student hierop een reactie. Tegen de beslissing van de directie kan schriftelijk in beroep worden gegaan bij de externe adviseur, mevrouw I. Slaa. Zij formuleert een advies, of doet een uitspraak aan het bestuur van de Academie. Deze uitspraak is bindend.

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een termijn van twee jaar bewaard.


De contactgegevens voor het schriftelijk beroep zijn:
VERTROUWELIJK
Mevrouw I. Slaa
p/a Stationslaan 28
​8071 CM NUNSPEET 

bottom of page