top of page

INFORMATIE OVER OPLEIDINGEN

Kortingen

Lesrooster 2024 - 2025

De lessen starten in de week van 2 t/m 6 september 2024.
lesrooster 2024-2025 1.jpeg
De vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties voor de regio waaronder Nunspeet valt.
Zie de website van de overheid.

Extra werkzaterdagen

Vast in het programma is, per opleidingsrichting, één werkzaterdag van 10.00 – 16.00 uur opgenomen (in het lesgeld inbegrepen). Alleen voor de opleiding Klassieke technieken met twee dagdelen op donderdag is er een tweede werkzaterdag beschikbaar. 
De werkzaterdagen zijn bedoeld om extra tijd te creëren voor het aanleren van moeilijkere technieken, voor het deelnemen aan excursies, maar vooral ook om op locatie te kunnen werken. Een werkzaterdag is vergelijkbaar met 2 gewone lessen. Om het opnemen van vrije dagen door studerenden en werkenden te beperken worden deze dagen doorgaans gepland op een zaterdag in het na- en voorjaar.

Kunstgeschiedenis

In het kader van de algemene vorming zijn in het jaarprogramma 6 lessen kunstgeschiedenis / kunstbeschouwing opgenomen. Het is de bedoeling dat gedurende twee jaar, in verschillende blokken, de gehele kunstgeschiedenis in grote lijnen behandeld wordt. Deze lessen zijn bedoeld voor alle studenten en worden op de maandagavond gegeven. Zij zijn vrij toegankelijk voor alle studenten. Voor de eindcertificaat kandidaten is het verplicht om 75% van deze tweejaarlijkse cyclus te volgen.

Aanvullende cursussen

Bij voldoende belangstelling organiseert de Academie naast de opleidingen korte cursussen en workshops van 1 tot 10 lessen. Hiervoor dient apart lesgeld te worden betaald. Deze cursussen of workshops zijn bedoeld om enkele thema's, technieken of onderwerpen uit het reguliere aanbod verder uit te diepen. Ze zijn toegankelijk voor zowel studenten van de jaargroepen als voor deelnemers die (nog) niet aan de Academie verbonden zijn. Studenten ontvangen een korting op het lesgeld. 

LESGELD 2024 - 2025

Lesgeld 2024-2025_edited.jpg

De kosten voor lesmateriaal, verbruiksmateriaal, leermiddelen en excursie(s) zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. Enkele artikelen, zoals papier, klei, was en gips zijn in het "winkeltje" te koop. 

 

Op vertoon van het jaarlijkse inschrijfbewijs van de Academie verlenen enkele leveranciers in de regio, korting op de aankoop van materialen.

Kortingen verdiepingscursussen, ateliergroepen, masterclasses

U kunt slechts een beroep doen op één van de kortingsregelingen:

  • Studenten die aan meer dan één les per week deelnemen krijgen over de som van het lesgeld 10% korting.

  • Een tweede (evt. derde) student uit een gezin ontvangt over het betreffende lesgeld 10% korting.

  • Jongeren in het bezit van CJP ontvangen 10% korting over het lesgeld. 

Deze kortingen gelden niet voor workshops. Per workshop wordt bekeken of een korting wordt gegeven aan afnemers van een verdiepingscursus, ateliergroep, masterclass. 

Wijze van betaling

Het lesgeld voor de opleidingen kan, na uw aanmelding, per factuur worden betaald of via automatische incasso in 1,2 of 3 termijnen worden voldaan. 

Bij betaling in een keer ontvangt u een factuur met daarin een knop om de factuur te bekijken en te betalen met iDEAL of Creditcard.

  • De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.

  • Het lesgeld voor de Ateliergroepen en de Jongerenacademie dient in één keer te worden betaald.

Het door u te betalen lesgeld zal via een factuur met iDEAL of Creditcard koppeling in september naar u worden gestuurd. 

Heeft u gekozen voor betaling in 1, 2 of 3 termijnen, dan worden de bedragen via een automatische incasso in september, december en maart geïncasseerd.

Als er na een herinnering per mail en aansluitend een telefonische herinnering niet overgegaan is tot betaling, zal in overleg met het bestuur van de Academie de vordering uit handen worden gegeven. 
Voor workshops geldt een afzonderlijk vast te stellen financiële bijdrage dat vóór de start van de betreffende workshop contant moet worden voldaan. 


Annulering

Bij inschrijving voor een van de opleidingen geldt een bedenktijd van 14 dagen. In deze periode kunt u zich kosteloos afmelden. Alleen schriftelijke opzeggingen (email) worden in behandeling genomen. Bij afmelding na de bedenktijd wordt € 45 administratiekosten in rekening gebracht. Tot 31 augustus kunt u zich op bovenstaande wijze kosteloos afmelden.

Bij afmelding na 1 september bent u verplicht het lesgeld volledig te betalen. 


Als u zich tijdens de opleiding terugtrekt (ook bij verzuim of ziekte) vindt geen terugbetaling plaats.

Lesgeld
Lesgroepen

OPBOUW OPLEIDINGEN

Een opleidingsjaar loopt van medio september tot begin juni. Na aftrek van vakanties en feestdagen zijn er gemiddeld 33 lesweken en één werkzaterdag, vergelijkbaar met 2 lessen, ontvangt u per studiejaar gemiddeld 35 dagdelen begeleiding.
Eén les, inclusief een korte pauze, duurt 2,5 uur. Omdat het om een opleiding gaat is de hoge frequentie van 1 x per week nodig.
Als aanvulling op het jaarprogramma kunnen studenten (gratis) de cursus Kunstgeschiedenis volgen. 

Jaarlijks organiseert de Academie een excursie naar een bijzonder museum.  Voor deze excursie wordt een bijdrage aan de deelnemers gevraagd.

Voorbereiding op een vakopleiding

Bij diegenen die toegelaten willen worden tot een vakopleiding voor een creatief beroep, ontbreekt het dikwijls nog aan voldoende ervaring en/of motivatie om met succes door de toelatingsprocedure te komen. Om als voorbereiding extra ervaring op te doen en werk te kunnen tonen, is het mogelijk om één of meerdere jaren deel te nemen in een daarvoor geschikte richting. In overleg kan desgewenst een aangepast programma gevolgd worden.

Certificaat van de Vrije Academie Nunspeet

Desgewenst kan elke richting (niveau B) worden afgerond met het behalen van een certificaat. Doorgaans wordt dan een jaar gewerkt aan een, in overleg met de docenten, gekozen onderwerp en technieken.
Na een eindpresentatie van een serie werkstukken volgt dan, na beoordeling, toekenning van een certificaat. De daarvoor ingestelde examencommissie onderzoekt of er voldoende inhoudelijk en technisch gehalte en een gebleken eigen visie aanwezig is.

Open Huis en aanmelding

De Academie houdt op een zaterdag in mei Open Huis en in de week erna is het mogelijk de reguliere lessen te bezoeken. Informatie hierover wordt op deze website vermeld. Geïnteresseerden voor een opleiding bij de Academie schrijven zich in voor het in september startende nieuwe opleidingsjaar door het inschrijfformulier, volledig ingevuld in te leveren. 

Let op! Groepsindeling geschiedt in volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Van eventuele plaatsing op een wachtlijst volgt bericht. Zie ook de Algemene voorwaarden.

Jaarlijkse expositie

Het opleidingsjaar wordt afgesloten met een expositie van geselecteerde werkstukken van alle studenten. Het selecteren, opbouwen en suppoosten is onderdeel van de opleiding.

bottom of page